Strona Ailleron.com wykorzystuje ciasteczka
by działać jak najsprawniej.
Kontynuując przeglądanie
wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z cookies.

Wróć do listy raportów bieżących

Raport bieżący ESPI nr 16/2018

2018-10-25

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym informuje, iż akcjonariusz Spółki - IIF SA z siedzibą w Krakowie -  w wykonaniu uprawnień osobistych, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h.  w zw. z art. 385 § 2 k.s.h. oraz §16 ust. 2 lit. a) w zw. z § 16 ust. 5 Statutu Spółki, powołał do Rady Nadzorczej Ailleron SA Pana Pawła Nowaka.

Pan Paweł Nowak posiada wieloletnie doświadczenie w branży IT i telekomunikacyjnej. Brał aktywny udział  w budowaniu jednej z największych firm informatycznych w Polsce - Comarch S.A. - pełniąc w latach 1996-2002 funkcje dyrektora sprzedaży, dyrektora sektora telekomunikacyjnego i  członka zarządu. Jest projektantem i wykonawcą pierwszych rozległych sieci transmisji danych w Polsce, między innymi dla Telekomunikacji Polskiej (obecnie Orange). W latach 2003-2008  jako udziałowiec i wiceprezes zarządu NMG S.A. tworzył strategię produktową i strategię sprzedaży w zakresie systemów automatyki przemysłowej, akwizycji danych pomiarowych i systemów zarządzania mediami energetycznymi. Od 2008 roku specjalizuje się w inwestowaniu na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Jest absolwentem kierunku Telekomunikacja Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Pan Paweł Nowak nie prowadzi działalności  konkurencyjnej wobec  Grupy Ailleron SA,  nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Tym samym Rada Nadzorcza  Ailleron SA przedstawia się następująco:

- Bartłomiej Stoiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

- Jan Styczeń - Członek Rady Nadzorczej,

- Dariusz Korzycki - Członek Rady Nadzorczej,

- Artur Olender - Członek Rady Nadzorczej,

- Paweł Nowak - Członek Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).